فرهنگ و هنر

کالبدشکافی موجودی زنده: تبعید در سه دوره‌ تاریخی ترانه‌

کالبدشکافی موجودی زنده: تبعید در سه دوره‌ تاریخی ترانه‌

تنوع نگاه در ادبیات، نسبت به هر مقوله‌ای وجود داشته و دارد. هنرمندان مختلف با توجه به ایدئولوژی‌ها و نگاه‌های متفاوت، آثاری را خلق می‌کنند که نسبت به یک موضوع واحد، نظرگاه‌هایی متفاوت دارد. از...

ترانه در تبعید: گفتگو با ایرج جنّتی عطائی

ترانه در تبعید: گفتگو با ایرج جنّتی عطائی

با او در فصل برگ‌‌‌‌‌‌‌ریز درخشانی از شهر آنتورپ بلژیک، یکی از پایتخت‌‌‌‌‌‌‌های الماس جهان، تا دوسلدورفِ شهره به زیبایی و نازنده به رفاه آلمان، سه چهار ساعتی هم‌‌‌‌‌‌‌سفر بوده‌‌‌‌‌‌‌ام. او رانده و من و...

تبعيد، سنگر ِ ترانه

تبعيد، سنگر ِ ترانه

ترانه فارسی، بعد از ربوده شدنِ جنبش‌های آزادی‌خواهی و برابری‌جويی، برای زیستن و حضور داشتن و رو به آیندگان اوج گرفتن، به تبعيدی پراکنده گریخت؛ چرا که در ايران، مطلقا و قانونا، گونه، شيوه و...